بخش شیمی فیزیک آب، فاضلاب و پساب

ردیفپارامترواحدTest
1PH---PH
2قابليت هدايت الكتريكيµ mhos/cmElectrical Conductivity
3كدورتNTUTurbidity
4مواد جامدمحلول كل (TDS)mg/l Total dissolved solids
5مواد معلق کل (TSS)mg/l Total Suspended Solid
6قليائيت نسبت به فنل فتالئينmg/l CaCO3Alkalinity to phenolphthalein
7قليائيت نسبت به متيل اورانژmg/l CaCO3Total Alkalinity
8سختي كلmg/l CaCO3Total Hardness
9كلسيم mg/l CaCalcium
10منيزيم mg/l MgMagnesium
11كلرايد mg/l CIChloride
12سولفات mg/l SO4Sulphate
13سديم mg/l NaSodium
14پتاسيم mg/l KPotassium
15آمونياكmg/l NH3Ammonia
16نیتراتmg/l NO3Nitrate
17نيتريت mg/l NO2Nitrite
18سيليسmg/l SiO2Silica
19گاز کربنیک آزادmg/l CO2Carbon Dioxide
20اکسیژن محلولmg/l O2Dissolved Oxygen
21فسفات کلmg/l PTotal Phosphate
22شوریgr/KgSalinity
23رنگColor unitColor
24درصد سدیم% NaSodium Percentage
25نسبت قابلیت جذب سدیم---SAR
26کل کربن های آلی(TOC) mg/l Total Organic Carbon
27دترجنتmg/l MBASSurfactants (Detergent)
28اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیولوژیکی (BOD5)mg/l O2Biological Oxygen Demand
29اکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی (COD)mg/l O2Chemical Oxygen Demand
30ازت کلmg/l NTotal Nitrogen
31ازت آلیmg/l NOrganic Nitrogen
32چربی روغنmg/lOil & Grease
33هیدروژن سولفورهmg/l SH2Hydrogen sulfide
34اسیدیتهmg/l CaCO3Acidity
35سولفیتmg/l SO3Sulphite
36سیانایدmg/l CNCyanide
37مواد قابل ته نشینی (SS)ml/lSettleable Solids
38شاخص حجمی لجن ---SVI
39مواد معلق و شناور در مایع مخلوطmg/lMLSS
40مواد فرار معلق و شناور در مایع مخلوطmg/lMLVSS
41مواد جامدمحلول كل (TDS)mg/lTotal dissolved solids
42مواد محلول معدنیmg/lFDS
43مواد محلول آلیmg/lVDS
44مواد معلق کل (TSS)mg/lTotal Suspended Solid
45مواد معلق معدنیmg/lFSS
46مواد معلق آلیmg/lVSS
47شاخص تراکم لجن---SDI
48شاخص تراکم اصلاح شده---MFI

3