بخش باکتریولوژی و بیولوژی

ردیفآزمایشواحدTest
1شمارش باكتريهاي هتروتروفيكCFU/mlHeterotrophic Plate Count
2شمارش كليه كليفرمهاMPN/100mlTotal Coliform Multiple-Tube
3شمارش كليفرمهاي گرماپاي(مدفوعی)MPN/100mlFecal Coliform Multiple-Tube
4شمارش استرپتوكوكهاي مدفوعيMPN/100mlFecal Streptococcus Multiple-Tube
5سودوموناسMPN/100mlPseudomonas Count
6استافیلوکوک/100mlStaphylococcus
7کلرباقیمانده آزادmg/l Cl2Free Residual Chlorine
8کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت---Clostridium perfringens
9کپکCFU/mlMold

 

ردیفارگانیسم هاOrganisms
1دیاتومهDiatomaceae
2کلروفیسهCholorophyceae
3سیانوفیسهProtozoa
4پروتوزوآRotifera
5روتیفرCrustacea
6کرستاسهNematode
7نماتدNematode
8سایر موجودات بیولوژیکیOther Organisms

Under a magnifier, a splash of seawater teems with life.