بخش چیلر جذبی

لیتیم بروماید یک نمک جاذب رطوبت است، یون لیتیم در محلول لیتیوم بروماید با مولکول های آب پیوند قدرتمندی تشکیل می دهد که باعث ایجاد اثر جذبی لازم برای کارکرد چیلر می گردد. غلظت مورد استفاده لیتیم بروماید در چیلرهای جذبی بین 58 تا 62 درصد است. این محدوده بیشترین کارایی را برای جذب بخار فلش ایجاد می کند. لیتیم بروماید بسیار خورنده است و میتواند فلزات مختلفی را که در چیلرهای جذبی به کار می رود تخریب نماید. تنظیم شیمیایی محلول وکنترل خوردگی به منظور جلوگیری از بروز اشکال در تجهیزات اهمیت زیادی دارد. برای تعیین شرایط محلول لیتیم بروماید از نظر شیمیایی، محلول باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پارامترواحدTestردیف
لیتیم برومایدWt% LiBrLitium Bromide1
لیتیم هیدروکسایدWt% LiOHLitium Hydroxide2
لیتیم نیتراتWt% LiNO3Litium Nitrate3
pH۰-۱۴ pHpH4
وزن مخصوصgr/cm3Bulk Density5
قلیائیت کلWt%T.Alkalinity6
کل جامدات معلقWt% TSSTotal Suspended Solid7
آهنWt% FeIron8
آمونیومWt% Nh4Ammonium9
کلسیمWt% CaCalcium10
منیزیمWt% MgMagnesium11
مسWt% CuCopper12
لیتیم مولیبداتWt% Li2MoO4Litium molybdate13
لیتیم کرماتWt%Li2CrO4Lithium Chromate14
کریستاله شدنCrystallization15

Chiller