مجوزها

پروانه پژوهش از وزارت صنایع و معادن

20150922_150827_001

گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست

2معتمد 95 تا 97