خدمات مرکز

خدمات مرکز تحقیقات آبگون آزما در بخش های مختلف به شرح زیر می باشد.

بخش شیمی فیزیک آب، فاضلاب و پساب
بخش فلزات و عناصر کمیاب
بخش میکروبی
بخش بیولوژی
بخش تحقیق و پژوهش (جارتست)
بخش چیلر جذبی